Pomagamy w legalizacji pobytu w Polsce

Jeśli czujesz się zagubiony w labiryncie przepisów, masz ograniczony czas lub nie lubisz stać w długich kolejkach i zajmować się skomplikowanymi sprawami biurokratycznymi - nasza oferta jest dla Ciebie!

  Contact form

  Legal Wings

  Mediacje

  Mediacje – informacje ogólne:

  • jedna ze skuteczniejszych i szybkich metod rozwiązywania sporów,
  • mediator to osoba bezstronna i neutralna, dbająca o dobro stron, pozostająca poza sporem, nie podejmuje za strony decyzji co do sposobu rozwiązania sporu, pomaga w dobrowolnym dojściu przez strony do rozwiązania kwestii spornych, łagodzi napięcia powstałe w trakcie mediacji, pomaga stronom odzyskać wzajemne zaufanie i odbudować wzajemne relacjed,
  • podstawowe zasady mediacji: bezstronność, dobrowolność, poufność, neutralność i akceptowalność,
  • strony przy udziale mediatora wypracowują w procesie mediacyjnym sposób porozumienia, akceptowany przez obie strony,
  • strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania,
  • mediacja jest poufna i mniej formalna niż postepowanie sądowe,
  • postępowanie mediacyjne może zostać zainicjowane przez strony (mediacja prywatne) lub może je zaproponować lub zarządzić sąd (mediacja sądowa),
  • podczas mediacji strony czują swoją sprawczość oraz wzajemnie rozumieją swoje stanowiska i potrzeby, szerzej widzą istotę źródła konfliktu,
  • ugoda zawarta w obecności mediatora, po jej zatwierdzeniu przez sąd na wniosek stron ma moc prawną ugody sądowej,
  • ugoda po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest podstawą skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od realizacji zobowiązań zawartych w ugodzie.

  Miejsce mediacji:

  • ul. Marszałkowska 55/73, biuro 58, 00-667 Warszawa,
   lub
  • inne miejsce akceptowane przez obie strony oraz mediatora.

  Koszty mediacji:

  • wynagrodzenie mediatora oraz zwrot kosztów mediacji strony, co do zasady ponoszą po połowie,
  • istnieje możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poniesienie całości kosztów przez jedną ze stron.
   Procedura wszczęcia mediacji prywatnych krok po kroku:
  • wypełnienie i podpisanie wniosku o przeprowadzenie mediacji, załączonego poniżej.
  • przekazanie skompletowanego wniosku drugiej stronie mediacji listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem jego doręczenia, pozostawiając sobie jego kopię,
  • przesłanie kopii wniosku do mediatora wraz z potwierdzeniem doręczenia go drugiej stronie,
  • przesłanie kopii wniosku na adres: office@legalwings.pl
  • oczekiwanie na kontakt od wybranego przez strony mediatora,
  • wyznaczenie przez mediatora terminu mediacji,
  • kontakt mediatora ze stronami,
  • zaproszenie stron na spotkanie mediacyjne przez mediatora.

  Cennik mediacji prywatnych:

  • opłata wstępna obejmująca konsultację, niezależne od rodzaju sprawy (wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji, zaproszenie drugiej strony do współpracy mediacyjnej, telefonicznie, mailowo lub listownie) – 100 zł netto
  • przyjęcie wniosku – 200 zł (bezzwrotnie) – w przypadku kontynuowania mediacji po złożeniu wniosku, opłata zaliczana jest na poczet postepowania mediacyjnego
  • mediacje rodzinne (sprawy o alimenty i kontakty z dzieckiem): 300 zł netto od każdej ze stron za jedną sesję,
  • mediacje rodzinne (sprawy o rozwód lub separację): 450 zł netto od każdej ze stron za jedną sesję,
  • mediacje rodzinne (podział majątku): 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł netto od każdej ze stron za jedną mediację,
  • mediacje majątkowe – 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł netto za jedną sesję i nie więcej niż 5.000 zł netto za całe postępowanie mediacyjne, jednakże w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł wynagrodzenie mediatora ustalane jest indywidualnie,
  • mediację majątkowe bez określonej wartości przedmiotu sporu: 500 zł netto od każdej ze stron za jedną sesję.
  • mediacje niemajątkowe: sesja indywidualna – 300 zł netto od osoby, sesja wspólna – 500 zł netto za jedną sesję.
   Koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron oraz przygotowanie dokumentów.
   Sesja indywidualna – do 1 godziny zegarowej,
   Sesja wspólna – do 2 godzin zegarowych.

  Opłaty dodatkowe mediacji prywatnych:

  • sporządzenie ugody, protokołu, wniosku o zatwierdzenie ugody i projektu dokumentów mediacyjnych: od 100-500 zł netto,
  • zwrot kosztów dojazdu tam i z powrotem w przypadku mediowania poza siedzibą mediatora: 0,8358 zł/km,
  • najem pomieszczenia w przypadku mediowania poza siedzibą mediatora: 70 zł netto,
  • zaświadczenie o podjęciu próby mediowania: 50 zł netto.

  Procedura wszczęcia mediacji ze skierowania sądu krok po kroku:

  • złożenie pozwu do sądu,
  • wydanie przez sąd postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na posiedzeniu niejawnym przed pierwsza rozprawą – na wniosek przynajmniej jednej ze stron,
  • możliwość skierowania sprawy do mediacji przed rozprawą (w pozwie lub odpowiedzi na pozew) lub w trakcie, na rozprawie (do protokołu),
  • możliwość wskazania nazwiska mediatora w obu powyższych przypadkach,
  • przesłanie przez sąd postanowienia do mediatora,
  • wyznaczenie przez mediatora terminu mediacji i zaproszenie stron na posiedzenie mediacyjne,

  Cennik mediacji sądowych:
  Ceny mediacji ze skierowania sądu uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym i wynoszą odpowiednio:

  • mediacje majątkowe: 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł netto, nie więcej niż 2000 zł netto za całe postępowanie,
  • mediacje niemajątkowe: np. sprawy rodzinne – 150 zł netto pierwsza sesja, 100 zł netto a każdą kolejną sesję, łącznie nie więcej niż 450 zł netto za całość postępowania.

  Sesja indywidualna – do 1 godziny zegarowej,
  Sesja wspólna – do 3 godzin zegarowych.

  Wydatki mediatora podlegające zwrotowi:

  • najem lokalu niezbędnego do przeprowadzenie mediacji poza biurem mediatora– do 70 zł netto za jedno posiedzenie,
  • korespondencja – do 30 zł
  • dojazd mediatora– w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dot. wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (mediacje prowadzone poza biurem mediatora).
  • korespondencja – max. 30 zł netto

  W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70zł netto.

  Zwolnienie z kosztów mediacji:

  • Sąd może w uzasadnionych wypadkach zwolnić strony z całości lub części kosztów postępowania, w tym kosztów mediacji,
  • koszty mediacji zaliczają się do kosztów postępowania sądowego,
  • należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym)
   Korzyści finansowe dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:
  • zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu, a także zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
  • zwrot 3/4 uiszczonej opłaty, jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
  • zwrot połowy uiszczonej opłaty, jeżeli ugodę zawarto w toku postępowania w drugiej instancji.

  Oferujemy Państwu mediacje:

  Rodzinne:

  • alimenty;
  • władza rodzicielska, sprawowanie opieki;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • separacje;
  • rozwody,
  • podział majątku.

  Cywilne:

  • sprawy o zapłatę,
  • zniesienie współwłasności,
  • umowy,
  • podział majątku,
  • relacje sąsiedzkie,
  • dział spadku,
  • spory pomiędzy osobami fizycznymi,
  • ubezpieczenia osobowe, majątkowe, komunikacyjne,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia,

  Gospodarcze:

  • nieterminowa zapłata lub jej brak za produkty/usługi,
  • niewywiązywanie się z warunków umowy;
  • nienależyte wykonywanie umów;
  • nieuczciwa konkurencja,
  • naruszenie praw autorskich czy patentowych, dóbr osobistych,
  • relacje między przedsiębiorcami i klientami,
  • wewnątrzorganizacyjne problemy dot. sporów korporacyjnych.

  Administracyjne:

  • sporne interesy stron,
  • bezczynność i przewlekłość postępowania,
  • wszelkiego rodzaju spory administracyjne,
  • kontakty organów administracji publicznej z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi.

  Pracownicze:

  • wszelkiego rodzaju spory między pracownikami a pracodawcą,
  • relacje pracownicze,
  • naruszenia równego traktowania w miejscu pracy,
  • wypowiedzenia,
  • warunki pracy i płac.

  Akty prawne regulujące mediację cywilną i gospodarczą:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.) (wyciąg z przepisów), regulacja obowiązująca od 10 grudnia 2005 r., wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438), z późniejszymi zmiany, w tym wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 poz. 623, z późn. zm.) ,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122),
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062),
  • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

  Informacje dodatkowe:
  Mediator pobiera należności bezpośrednio od stron zgodnie z art. 1835 KPC, chyba że jedna ze stron była zwolniona z kosztów, a pozostałe strony nie uregulowały należności w całości.

  Opłaty związane z mediacją należy uregulować przed rozpoczęciem mediacji gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy mediatora, wpisując w treści „mediacja, imię i nazwisko, sygn. akt”.

  Nasi mediatorzy wpisani są na listę stałych mediatorów sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

  W naszej kancelarii koncentrujemy się na mediacjach zarówno sądowych jak i prywatnych

  Prowadzimy mediacje w językach polskim i angielskim.